Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Luoman Puutuote Oy
Y-tunnus: 1858454-2
osoite: Lapuantie 626, FI-61450 Kylänpää
p. +358 (0)6 4745 900
sähköposti: asiakaspalvelu@luoman.fi

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot


Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä: asiakaspalvelu@luoman.fi.

Henkilörekisterin nimi

Luoman Puutuote Oy:n Lillevilla-verkkokauppojen asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Kaupankäynti yrityksen tuotteilla edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteri sisältää yritykseen tulevien tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellisen henkilötietojen käsittelyn. Luoman Puutuote Oy käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Luoman Puutuote Oy:n liiketoiminnassa.

Henkilötietoja käsitellään Luoman Puutuote Oy:n ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Luoman Puutuote Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön, Luoman Puutuote Oy:n oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi), Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen. Henkilö- ja välitystietoja käsitellään kaikissa edellä mainituissa tilanteissa vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja henkilötietojen käsittelyssä otetaan aina huomioon asiakkaiden yksityisyyden suoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat

-Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen, asiakasviestintä;

-Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen;

-Liiketoiminnan kehittäminen;

-Myynti ja markkinointi, suoramarkkinointi;

-Asiakas- ja markkinatutkimukset, tuotearvioinnit;

-Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä kohdennettujen palveluiden tarjoamiseksi;

-Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

  • Rekisteröidyltä itseltään

Henkilötietojen antaminen on tarpeen sopimuksen laatimiseksi Luoman Puutuote Oy:n kanssa. Mikäli tietoja ei anneta, Luoman Puutuote Oy:n ei ole mahdollista solmia sopimusta Asiakkaan kanssa tai toimittaa tuotteita.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

-Nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Kun tilaus tai toimitustiedot tehdään toisen henkilön nimellä ja osoitteella, tallennetaan myös hänen tiedot.

-Maksu- ja maksutapatiedot;

-Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät;

-Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena;

-Palvelun käyttötiedot: esim. ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut; ja

-Käyttäytymistiedot: verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla, jolloin kerättyä tietoa voiva olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Luoman Puutuote Oy voi käyttää alihankkijoita tai palveluntarjoajia palvelujen ylläpitoon, tuotteiden jakeluun, asiakaspalveluun, maksunvälitykseen, luotonanto- ja maksupalveluihin, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään sekä kampanjoiden toteuttamiseen. Luoman Puutuote Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietoja vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.

Tietoja voidaan lisäksi lain vaatimuksesta luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Luoman Puutuote Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Luoman Puutuote Oy käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tietojen säilytysaika

Luoman Puutuote Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti Luoman Puutuote Oy voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on ne antanut ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai Luoman Puutuote Oy rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

Profilointi

Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia. Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää.

Profilointi ei vaikuta rekisteröidyn oikeuksiin tehdä ostoksia Luoman Puutuote Oy:n kanssa tai vaikuta muuten merkittävästi rekisteröityyn. Profilointia suoritetaan ainoastaan sopivan markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
  2. rekisteröidyn henkilötietojen käsittely on perustunut ainoastaan rekisteröidyn suostumukseen, ja rekisteröity peruuttaa tämän suostumuksen;
  3. rekisteröity käyttää oikeuttaan vastustaa henkilötietojen käsittelyä; tai
  4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai laki velvoittaa rekisterinpitäjän poistamaan henkilötiedot.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisen vastustamisilmoituksen yhteydessä siksi ajaksi, kunnes rekisterinpitäjä todentaa, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten, on lain mukaan hyväksytty tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

Luoman Puutuote Oy kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio Luoman Puutuote Oy:n verkkokaupassa ja verkkosivuilla, josta Luoman Puutuote Oy kehottaa sen säännöllisesti tarkastamaan. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 07.10.2022.

Lillevilla